Bộ phát Wi-Fi GWN7662

Bộ phát Wi-Fi GWN7662 là Access Points trong nhà Wi-Fi 6 802.11ax có thể sử dụng cho doanh nghiệp xây dựng hệ thống Wi-Fi với mật độ truy-cập cao